جبرواختیار
34 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه قم
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سید عباس رضوی